Thùng Nhựa Đặc B3 KT: 460x330x182mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B3 - Sản phẩm có kích thước :Dài 460mm, Rộng 330mm, Cao 182mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu tăng...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc B4 KT: 510x340x170mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B4 - Sản phẩm có kích thước :Dài 510mm, Rộng 430mm, Cao 170mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu tăng...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc B5 KT: 600x388x300mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B5 - Sản phẩm có kích thước :Dài 600mm, Rộng 388mm, Cao 300mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu tăng...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc B6 KT: 438x293x252mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B6 - Sản phẩm có kích thước :Dài 438mm, Rộng 293mm, Cao 252mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu tăng...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc B7 KT: 370x280x125mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B7 - Sản phẩm có kích thước :Dài 370mm, Rộng 280mm, Cao 125mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu tăng...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đăc B8 KT : 520x424x220 mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B8 - Sản phẩm có kích thước :Dài 520mm, Rộng 424mm, Cao 220mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu tăng...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc B9 KT: 495x395x115mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B9 - Sản phẩm có kích thước :Dài 495mm, Rộng 395mm, Cao 115mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu tăng...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc B10 KT: 495x395x235mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B10 - Sản phẩm có kích thước :Dài 495mm, Rộng 395mm, Cao 235mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc B11 KT: 630x420x144mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B11 - Sản phẩm có kích thước :Dài 630mm, Rộng 420mm, Cao 144mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc B12 KT: 350x253.5x100mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc B12 - Sản phẩm có kích thước :Dài 350mm, Rộng 253.5mm, Cao 100mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc Hs003 KT: 610x420x190mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc HS003 - Sản phẩm có kích thước :Dài 610mm, Rộng 420mm, Cao 190mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc HS006 KT: 530x430x110mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc HS006 - Sản phẩm có kích thước :Dài 530mm, Rộng 430mm, Cao 110mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc Hs007 KT: 610x420x150mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc HS007 - Sản phẩm có kích thước :Dài 610mm, Rộng 420mm, Cao 150mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc HS017 KT: 610x420x250mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc HS017 - Sản phẩm có kích thước :Dài 610mm, Rộng 420mm, Cao 250mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc HS019 KT: 610x420x310mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc HS019 - Sản phẩm có kích thước :Dài 610mm, Rộng 420mm, Cao 310mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc HS025 KT: 610x420x100mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc HS025 - Sản phẩm có kích thước :Dài 610mm, Rộng 420mm, Cao 100mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc HS026 KT: 610x420x390mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc HS026 - Sản phẩm có kích thước :Dài 610mm, Rộng 420mm, Cao 390mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc KPT01 KT: 380x230x140mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc KPT01 - Sản phẩm có kích thước :Dài 380mm, Rộng 230mm, Cao 140mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết

Thùng Nhựa Đặc KPT02 KT: 515x430x225mm

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Nhựa Thiên Ân. 1: Thông số kỹ thuật Thùng Nhựa Đặc KPT02 - Sản phẩm có kích thước :Dài 515mm, Rộng 430mm, Cao 225mm mang đến sự hài hoà trong kết cấu...

Xem chi tiết